ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τα τμήματα σχολικής μελέτης διαμορφώνονται ανάλογα με τη σχολική βαθμίδα – δημοτικό ή γυμνάσιο- και κατόπιν αξιολόγησης. Η ένταξη στα ομαδικά τμήματα γίνεται με βάση τις  μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού, τις γνωστικές ικανότητές του και το προσωπικό του προφίλ. Τα τμήματα είναι ολιγομελή (έως 6 άτομα) και τηρούνται όλες οι προυποθέσεις σχετικά με τους κανόνες υγιεινής. Η μελέτη διαρκεί δύο ώρες για το δημοτικό και 2,5 έως 3 ώρες για το γυμνάσιο. Το διδακτικό και παιδαγωγικό πρόγραμμα οργανώνεται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς στην Ειδική Αγωγή, οι οποίοι αποτελούν και μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας του Κέντρου.

Α΄ & Β΄ Δημοτικού

Στην Α΄ & Β΄ Δημοτικού: στοχεύουν στην κατάκτηση της γραφής, της ανάγνωσης και στην κατανόηση βασικών αριθμητικών πράξεων. Είναι πολύ σημαντική η εξάσκηση των παιδιών στη σωστή γραφή και στην οργάνωση του γραπτού τους. Στη Β΄ Δημοτικού επίσης, τα παιδιά έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με την παραγωγή λόγου.

Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού

Στη  Γ΄ & Δ΄ ΔημοτικούΗ Γ΄ Δημοτικού είναι μια απαιτητική τάξη, καθώς τα παιδιά διδάσκονται πιο δύσκολες δομές στο μάθημα της γλώσσας και των μαθηματικών. Δίνεται περισσότερη εμβάθυνση στην ορθογραφία, στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και γίνεται η πρώτη επαφή με μαθήματα αποστήθισης (ιστορία, μελέτη περιβάλλοντος κ.ά.)

Ε΄ & Στ΄ Δημοτικού

Στην Ε΄ & Στ΄ Δημοτικού: Οι δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού είναι οι πιο βασικές για την ομαλή και σωστά προετοιμασμένη εισαγωγή των μαθητών στο Γυμνάσιο. Η προσοχή εστιάζεται κυρίως στη γλώσσα και τα μαθηματικά, καθώς η διδακτέα ύλη συνδέεται άμεσα με εκείνη της Α΄ Γυμνασίου.

Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου

Στο Γυμνάσιο παρουσιάζονται περισσότερες απαιτήσεις για τους μαθητές. Οι μαθητές μελετούν και παράλληλα διδάσκονται. Στόχος είναι η κατανόηση των μαθημάτων και καλύπτονται τυχόν κενά. Ιδιαίτερη έμφαση στα μαθήματα στα οποία εξετάζονται.

Στόχοι του Ομαδικού Μαθησιακού Προγράμματος Μελέτης Σχολικών μαθημάτων:
 • Μελέτη και προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας
 • Έλεγχος προϋπάρχουσας γνώσης
 • Κάλυψη αδυναμιών ώστε η μετάβαση τους στις επόμενες τάξεις να είναι ομαλή
 • Έλεγχος και ενθάρρυνση για πρακτική εφαρμογή της νέας γνώσης
 • Ενίσχυση μαθησιακών δεξιοτήτων του μαθητή μέσα από εξειδικευμένες τεχνικές
 • Ανάπτυξη μνημονικών τεχνικών
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Οριοθέτηση και συγκέντρωση
 • Αυτό- οργάνωση και αυτονομία
 • Εξατομικευμένη ειδική παρέμβαση σε όποιον τομέα κρίνεται απαραίτητο
 • Ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών
Ποιά είναι τα οφέλη της μελέτης στο δημοτικό;

Η μελέτη αποτελεί ένα πολύ βασικό παράγοντα στη ζωή των μαθητών. Είναι πρωταρχικό μέλημα να ακολουθείται ο σωστός τρόπος εκμάθησης της από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού.
Στη πρώτη δημοτικού που το παιδί κάνει τα πρώτα του βήματα στη σχολική ζωή γίνεται ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη, ώστε να μάθει εξ’ αρχής να μελετά μεθοδικά. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα στη μετέπειτα σχολική ζωή να μην αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τη μελέτη του.

Είναι σημαντικό η μελέτη να γίνεται με έναν ειδικό που να γνωρίζει το πώς να διαχειριστεί το κάθε παιδί ξεχωριστά και πώς να του διδάξει τον τρόπο που μαθαίνει. Η μελέτη βοηθά τα παιδιά να εδραιώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές που έχουν ήδη κατακτήσει μέσα στη τάξη. Επίσης, η εξάσκηση και η επανάληψη είναι απαραίτητες προκειμένου να υπάρξει μάθηση.
Ακόμα αναπτύσσουν εξατομικευμένες στρατηγικές μελέτης, καθώς επίσης μαθαίνουν να χρησιμοποιούν κι άλλες διδακτικές πηγές όπως εγκεκριμένες παιδαγωγικές πλατφόρμες και επιπλέον διδακτικό υλικό. Επιπροσθέτως, αναπτύσσουν και δεξιότητες αυτο-οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου. Αυτές είναι δεξιότητες που χρησιμεύουν σε όλες τις πλευρές της ζωής του και δεν περιορίζονται στα σχολικά πλαίσια.

Μέσω της μελέτης, τα παιδιά ανακαλύπτουν τον εαυτό τους. Μαθαίνουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους, αρχίζουν να προσπαθούν για τις δυσκολίες τους και παίρνουν ικανοποίηση από τα επιτεύγματά τους. Τα παιδιά σιγά-σιγά μαθαίνοντας τον σωστό τρόπο μελέτης αποκτούν σταδιακά ανεξαρτησία και αίσθημα ευθύνης της ολοκλήρωσης των καθημερινών εργασιών τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι πιο ολοκληρωμένες και εύληπτες οι γνώσεις που αποκομίζουν . Τέλος, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το παιδί έχει τον ελεύθερο χρόνο ώστε να παίξει και να κάνει άλλες ασχολίες που τον ευχαριστούν.
Η μελέτη αποτελεί αφορμή για την καλλιέργεια δεσμών επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στο γονέα και τον δάσκαλο, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς υποστηρικτές του παιδιού στη μαθησιακή του πορεία.